.יחרזמ יפר ידי-לע 1975 תנשב הדסונ סלגרביפ תסדנה תרבח
,םיחבושמ םירמוחב תשמתשמ איה וזככ ,המוחתב הליבומ הרבח איה סלגרביפ תסדנה תרבח
.םירצומה תוכיאו קויד לע הדפקה ךות
הנבה ךות ,םירצומה תוחיטבו תוכיא תא חיטבמה ,(14133 רפסמ) ןקת ות תלעב איה הרבחה
.יטתסא בוציעו םירישכמה לש תיכוניח
םילדומ ,היישעתל תודחוימ תונמזה תלבקמ ןכ ומכו ,היתוריש תא םכל העיצמ סלגרביפ תסדנה תרבח
.םירצומל תוינבתו

ןולוח הישעת רוזיא ,84 רונמה :תבותכ
03-5590142 :ןופלט